بعضی ترانه‌ها را
می توان
بارها و بارها
گوش داد

بعضی انسان‌ها را
می‌توان
بارها و بارها
دوست داشت

اکولالیا | #ایلهان_برک
ترجمه از #احمد_پوری