بعضی روزها
انسان فقط خسته ست
نه تنهاست
نه غمگین
و نه عاشق
فقط خسته ست


اکولالیا | #ایلهان_برک
ترجمه از #سیامک_تقی_زاده