تو عشق بودی
این را از بوی تن ات فهمیدم
شاید هم خیلی دیر به تو رسیدم
خیلی دیر
اما مگر قانون این نبود که هر آنچه دیر می آید
عاقبت روزی به خانه ی ما خواهد رسید؟
عادت کرده ایم به نداشتن ها

و شاید به اندوه
آری
تو عشق بودی
این را از رفتن ات فهمیدم

اکولالیا | #جمال_ثریا