جهان استوار نمی ماند
مگر با سری خمیده
بر روی شانه ی کسی که دوستش داریم

لایستقیم العالم إلا برأس مائل
على کتف من نحب

اکولالیا | #سوزان_علیوان
ترجمه از #سعید_هلیچی