در میان آفتاب و دل
مرز مشترک کجاست؟
چشم های من
میزبان لحظه هاست:
نقشه‌ها و مرز‌های رو به رو
مرز‌های درد، آرزو
مرز‌ های مبهم خیال
مرز های ممکن و محال

نقشه‌ها فاصله
مرز‌های خاکی و غریب
بینِ آفتاب و دل کشیده‌اند
مرز‌های شرقی دلم کجاست؟
چشم‌های من
میزبان نقشه‌هاست
کو‌ه‌ها

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

روی نقشه سر به اوج ‌می‌زنند
رودها
روی نقشه موج می‌زنند
مرز‌های بین آفتاب و دل
ناگهان خراب می‌شوند.

اکولالیا | #قیصر_امین_پور
ارسال کننده سالار یزدانی