در میان آفتاب و دل
مرز مشترک کجاست؟
چشم های من
میزبان لحظه هاست:
نقشه‌ها و مرز‌های رو به رو
مرز‌های درد، آرزو
مرز‌ های مبهم خیال
مرز های ممکن و محال

نقشه‌ها فاصله
مرز‌های خاکی و غریب
بینِ آفتاب و دل کشیده‌اند
مرز‌های شرقی دلم کجاست؟
چشم‌های من
میزبان نقشه‌هاست
کو‌ه‌ها

روی نقشه سر به اوج ‌می‌زنند
رودها
روی نقشه موج می‌زنند
مرز‌های بین آفتاب و دل
ناگهان خراب می‌شوند.

اکولالیا | #قیصر_امین_پور
ارسال کننده سالار یزدانی