این روزها انسان ها بر روی ماه گام می‌زنند
و رد پاهایشان را مثل کدو
روی آن دنیای مرده می‌کارند.
در حالی که
روی همین زمین زنده
در سال بیش از سه میلیون نفر از گرسنگی می میرند

اکولالیا | #ریچارد_براتیگان
ترجمه از #یگانه_وصالی
از کتاب دری لولا شده به فراموشی/نشر چشمه

از کتاب دری لولا شده به فراموشی – نشر چشمه