پرسش هایی که بر اساس آنها ماکس وبر توانسته است سهم خویش را در جامعه شناسی دین، سیاست و جامعۀ کنونی ادا کند قبل از هر چیز پرسش هایی هستی نگرانه اند. این پرسش ها به هستی ما در قبال زندگی مدنی و حقیقت دینی و مابعد الطبیعی مربوط می باشند. ماکس وبر خواسته است بداند قواعدی را که مرد عمل از آنها تبعیت می کند و قوانین حیات سیاسی کدامند و انسان برای هستی خویش در این جهان چه معنایی می تواند پیدا کند.


چه رابطه ای میان دریافت دینی هرکس و شیوه زندگی او با نحوه تلقی اش در برابر اقتصاد و دولت وجود دارد؟ جامعه شناسی وبر ملهم از نوعی فلسفه هستی نگر است که پیش از آغاز پژوهش دو چیز را نفی می کند: هیچ علمی نمی تواند به آدمیان بگوید چگونه باید زندگی کنند یا به جوامع بیاموزد چگونه باید خود را سازمان دهند. هیچ علمی نخواهد توانست به آدمیان بیاموزد آینده اش چه خواهد بود. نفی اول ماکس وبر را در برابر #دورکیم قرار می دهد و نفی دوم او را در برابر #مارکس قرار می دهد.

ریمون آرون، «مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی»، ترجمه باقر پرهام، انتشارات علمی و فرهنگی