تهران
همیشه مسافر است
با چمدانی در دست
از این اتوبان
به آن اتوبان
اکولالیا | #آرزو_نوری