میان درختان ساکت تاریک
آسمان سرخ، شعله می‌کشد
و دیونیسوس
زاده شده در دل رازناک غروب
غبار جاده‌ها را درمی‌نوردد.
سرشاری میوه‌های ماه سپتامبر
چهرهٔ او را در خود مأوا می‌دهند
هر یکی، سرشار از سرخی کامل او،

شکوه پرحرارت تابناکی
که مرز میان خدایان و میرندگان را مشخص می‌کند.

اکولالیا | #سوفیا_اندروسن
ترجمه از #سهراب_رحیمی