دیگر هرگز
در امتداد مسیرهای طبیعی سفر نخواهی کرد
دیگر هرگز خودت را زخم ناپذیر حس نخواهی کرد
واقعی و مسلط
ناپدید برای همیشه
آن چیزی که تو
بیش از هرچیز می جستی
حضور کامل همه چیز

و همیشه همان خواب و
همان دلتنگی خواهد بود

اکولالیا | #سوفیا_اندروسن
ترجمه از #سهراب_رحیمی