هرکس نداند
من خوب می دانم
که خورشید
در گوشِ گل های سرخ باغچه
چه می گوید
که اینگونه گونه سرخ می کنند…
من سال هاست صورتم را
با دوستت دارم های تو
سرخ نگه می دارم…

اکولالیا | #رویا_فخاریان