هر دوی ما
یک نفر را تنها گذاشتیم،
اول تو مرا
و سپس من
خودم را


اکولالیا | #ایلهان_برک