عموم‌ گفت‌: چه‌جوری‌ می‌ری‌ مدرسه‌؟
گفتم‌: با اتوبوس‌
عموم‌ خندید گفت‌: هه‌! وقتی‌ همسن‌ تو بودم‌
ده‌ کیلومتر راه‌ تا مدرسه‌ پیاده‌ می‌رفتم‌

عموم‌ گفت‌: چه‌قدر بار می‌تونی‌ بلن‌ کنی‌
گفتم‌:قد یه‌ گونی‌ گندم‌
عموم‌ خندید گفت‌: هه‌! وقتی‌ همسن‌ تو بودم‌
یه‌ گاری‌ تنهایی‌ می‌کشیدم‌ یه‌ گوساله‌ ر بلند می‌کردم‌

عموم‌ گفت‌: تا حالا چن‌بار دعوا کردی‌؟
گفتم‌: دوبار! هر دوبارش‌ام‌ کتک‌ خوردم‌
عموم‌ گفت‌: هه‌! وقتی‌ همسن‌ تو بودم‌
هر روز دعوا می‌کردم‌ هیچ‌ وخت‌ نمی‌خوردم‌

عموم‌ گفت‌: چند سالته‌
گفتم‌: نه‌ سال‌ نیم‌
عموم‌ بادی‌ به‌ غبغب‌ انداخت‌ گفت‌:
هه‌! وقتی‌ همسن‌ تو بودم‌… ده‌ سالم‌ بود

اکولالیا | #شل_سیلور_استاین