عاشقان به طعنه
روز جمعه را صدا می‌کنند
صدای عاشقان را می‌شنوم
در انتهای کوچه‌ی بن‌بست
به عاشقان می‌رسم
مهمانان در هنگام خداحافظی
می گویند : عاشقان در یک غروب آدینه
به خواب رفتند
هنوز کسی آن ها را

بیدار نکرده است
چهره‌ام را در آینه دفن می‌کنم
امروز جمعه است

اکولالیا | #احمدرضا_احمدی