وقتی شب می گریزد قرمز است
و زندگی ما
به نظر خالی، بی فایده و غریبه است
کسی نمی داند شب به کجا می رود
یا از کجا می آید
اما پژواک گام هایش
هوا را از امواج و اطاق پر می کند
و خیابان های مرده را بیدار می کند

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

آنگاه اعجاز اشیا می لرزد
و چیزهای غریبه رشد می کند
چون یک گل قرمزخونی.

اکولالیا | #سوفیا_اندروسن
ترجمه از #سهراب_رحیمی