در امتداد ساحل 
در پایان روز 
گام تنها صدا 
مدتی فقط صدا 
تا به میل خود ایستادن 
بعد هیچ صدا 
در امتداد ساحل 
مدتی هیچ صدا 
بعد به میل خود رفتن 

our telegram
عضو کانال تلگرام اکولالیا شوید

و اشعار منتخب روزانه را بخوانید

گام تنها صدا
مدتی فقط صدا
در امتداد ساحل
در پایان روز