عشق
برترین احساس
اشتیاقی عالم‌گیر
نیرویی بس عظیم
و شوری شگفت‌انگیز است

عشق
دوری جستن
از آزردنِ دیگری
دوری جستن
از شکلِ دل‌خواهِ خود دادن به او
دوری جستن
از تسلط بر او
و دوری جستن
از فریب دادنِ اوست

عشق
درک یک‌دیگر
شنیدن حرف یک‌دیگر
پشتیبانی از یک‌دیگر
و شاد بودن در کنار یک‌دیگر است

عشق
بهانه‌یی برای عدمِ پیشرفت
بهانه‌یی برای به‌تر نشدن
بهانه‌یی برای کوچک نمودنِ آرزوها
و بهانه‌یی برای اطمینانِ بی‌جا به دیگری نیست

عشق
صداقتِ کامل داشتن با هم
رؤیاهای هم را سهیم بودن
تلاش در رسیدن به هدف‌هایی مشترک
و بر دوش گرفتنِ عادلانه‌ی مسئولیت‌هاست

در این دنیا همه می‌خواهند عاشق باشند
عشق احساسی نیست که بتوان
آن را ساده انگاشت
عشق احساسی است
که باید آن را گرامی داشت
به بار آورد و از آن مراقبت کرد

عشق
دلیلِ زندگی است