حرف‌های بزرگ من 
از من محافظت نخواهد کرد 
در برابر مرگ 

و حرف‌های کوچک من 
از من محافظت نخواهد کرد 
در برابر مرگ 

اصلن هیچ حرفی 
و نه سکوتِ بین حرف‌های بزرگ و کوچک 
از من محافظت خواهد کرد 
در برابر مرگ 

اما شاید 
فقط شاید 
برخی از این حرف‌ها 
و شاید 
به ویژه آن‌هایی که کوچکترند 
یا حتی سکوتِ بین حرف‌ها 
محافظت کند کسانی را از مرگ 
وقتی‌که مُرده باشم من