بر چشمانت آذرخشی افتاد:
دیدمت
همراه با دیگران.
پست و
پلیدی-
و رفت
و رفت
و رفت
با دشنام.
من بچه ای خردمندم

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

عزیزم
هیاهویی ما را ترک می کند
اگر آذرخش مرا نکشت-
چون خود رعداَم
پس آی خدای من
من نمی ترسم