آن که برای رسیدن به تو
از همه کس می گذرد
عاقبت روزی تو را
تنها خواهد گذاشت

اکولالیا | #خورخه_لوئیس_بورخس