از تو سخن از به آرامی
از تو سخن از به تو گفتن
از تو سخن از به آزادی.

وقتی سخن از تو می‌گویم
از عاشق
از عارفانه می‌گویم.

از دوستت دارم
از خواهم داشت
از فکر عبور در به تنهایی.

من با گذر از دل تو می‌کردم
من با سفر سیاه چشم تو زیباست
خواهم زیست.

من با به تمنای تو خواهم ماند
من با سخن از تو
خواهم خواند.

ما خاطره از شبانه می‌گیریم
ما خاطره از گریختن در یاد.

از لذت ارمغان در پنهان
ما خاطره‌ایم از به نجواها…

من دوست دارم از تو بگویم را
ای جلوه‌ی از به آرامی
من دوست دارم از تو شنیدن را
تو لذت نادر شنیدن باش.
تو از به شباهت از به زیبایی
بر دیده تشنه‌ام تو دیدن باش!