الو
صدای مرا
از رادیو دریا می­ شنوید
وقتی دریا آرام است
و قلب ام
ناآرام
ماهیگران به دریا رفته ­اند
تا در تورهای خود
پری دریایی بیاورند
من به بازار می­ روم
تا طناب زردی بخرم


الو…
هوای اینجا شرجی است
من به خانه برگشته ام
و مثل آخرین ماهی
در تور ماهیگیران
دست و پا می­ زنم

الو…
صدای مرا …
نمی شنوید دیگر!
نه از رادیو دریا
نه از هیچ ساحل دیگری
ماهیگران دست خالی برگشته ­اند
و آخرین پری دریایی
خودش را دار زده است

اکولالیا | #آرزو_نوری