کسی که
دوستش دارم
به من گفته است
که به من محتاج است

به همین خاطر هم
من مواظب خودم هستم
و چشمانم باز است
در راهی که می‌روم


و دلهره دارم
از هر قطره باران
که مبادا
با ضربتی نابودم کند