تاجِ گُلِ باشکوهت
عطرافشان و خُرم است
از گُل‌های تاجت رایحه‌ جاری‌ست
و جعد گیسوانت از غرور عاری‌ست
تاجِ گُلِ باشکوهت
عطرافشان و خُرم است.

تاجِ گُلِ باشکوهت
عطرافشان و خُرم است.
و چشمانِ رعدت نیروی کُشنده‌ای
نهُ باورم نیست که عاشق نبوده‌ای
تاجِ گُلِ باشکوهت
عطرافشان و خُرم است.

تاجِ گُلِ باشکوهت
عطرافشان و خُرم است.
سعادت، پرنده‌ای‌ست
که در قلب رها می‌گیرد
و کنارت، مرتبه‌ای
که شوق آوتز مرا می‌گیرد.

تاجِ گُلِ باشکوهت
عطرافشان و خُرم است.

از کتاب شعر روس عصر طلایی و عصر نقره‌ای