سیلی از رنگها در یک نقطه ،
بنفش مات.
بدن بیجان ،
شسته شده و پریده رنگ،
همچون مروارید.
در حفره یک صخره،
گویی موجها با وسواس ،
تمام دریا را در آن گودال
به چرخش وامی‌دارند.
نقطه کوچکی به اندازه یک حشره،

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

چون نقطه عذاب
روی
دیواره  صخره
پایین
میخزد .
قلب
خاموش میشود .
دریا
به عقب میلغزد .
آینه
ها هزار تکه میشوند .