اگر کسی روزی بر در تو کوبد
و تو را بگوید که از من خبر آورده
مبادا باورش کنی یا گمان بری که او
خود من‌ام
آخر به در کوفتن با نازکاری من
هموار نیست
حتا در اگر آن در ناپیدای
آسمان باشد.

اما تو اگر ناگاهی
بی‌آن‌که بشنوی بر در بکوند
سوی در آیی، در بُگشایی
و کسی به انتظار ایستاده ببینی
که انگاری بیم به در کوفتن‌اش هست
کمی درنگ کن.

آن هم من‌ام
و هم آن که از من خبر آورده
و هم خیل هم‌رکابان من در فخر کردن‌ام
به آن‌چه
نومیدی سازد
و آن‌چه
نومید می‌سازد
در برای آنی باز کن
که بر در نمی کوبد.