به خود گفتم 
شب را تا صبح بیدار خواهم ماند 
برای نوشتن 
اما چه بگویم وچه بنویسم؟ 
غرق در کوشش نوشتن، سفیدی کاغذهایم را با سیاهی مرکب می آلودم 
می نوشتم 
پاک می کردم 
ودیگر بار از نو شروع می کردم 
اما باز هم هیچ، دیگر چیزی نیست . 
چیست که مرا تغییر داده است؟! 
به کجا؟ 
چگونه آن همه چیزهایم را به پنهانی سپرده؟! 
خواب است مرا در برگرفته؟ 

هرگز سراغم نمی‌آید 
گویا خواب سنگینی خود را بر فرق سرم رهانیده است 
سپیده دمان از نو می آغازم همانند دانه ایی با احساس شکافت پذری 
احساس شکوفایی نوآوری پدیدارم شد 
وبه دیگری شیء ای تبدیل شدم 
شخصی دیگر سرشار از دوری ودرازی 
به سوی ذات دور خود؛ به آن سوی افق های دور و دراز می رود 
واین نوشته را می نگارد