من اگر بمیرم 
چه‌کسی می‌فهمد این صدایی که مُرده 
صدای من بوده‌ست 
من اگر بمیرم 
چه‌کسی می‌فهمد این جایی که بوده‌ام 
همیشه اعماق بوده‌ست 
همیشه دور بوده‌ست 
من اگر بمیرم 
چه‌کسی می‌فهمد دوست داشته‌ام 
باد را در آغوش بگیرم 

من اگر بمیرم 
چه‌کسی می‌فهمد چیزی شبیه آهن‌‌ربا 
جا خوش کرده بوده روی زبانم 
من اگر بمیرم 
چه‌کسی می‌فهمد رنگِ آفتاب بوده چشم‌های من 
به سپیدی برف بوده قدم‌های من