شاعر همو که شعر می‌نویسد 
همو که شعر نمی‌نویسد 
شاعر همو که زنجیر می‌درد 
همو که به خود زنجیر می‌زند 
شاعر همو که ایمان می‌آورد 
همو که ایمان نیاورد 
شاعر همو که دروغ گفته 
همو که دروغش گفتند 

our telegram
عضو کانال تلگرام اکولالیا شوید

و اشعار منتخب روزانه را بخوانید

شاعر همو که بوده در شیب سقوط و
همو که خود، خود می‌افرازد
شاعر همو که ترک کند
همو که ترک نتواند.

از کتاب نبودنت – نشر چشمه