شاعر همو که شعر می‌نویسد 
همو که شعر نمی‌نویسد 
شاعر همو که زنجیر می‌درد 
همو که به خود زنجیر می‌زند 
شاعر همو که ایمان می‌آورد 
همو که ایمان نیاورد 
شاعر همو که دروغ گفته 
همو که دروغش گفتند 

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

شاعر همو که بوده در شیب سقوط و
همو که خود، خود می‌افرازد
شاعر همو که ترک کند
همو که ترک نتواند.

از کتاب نبودنت – نشر چشمه